Podmienky udeľovania akreditácií

Akreditácia je adresná a znie na meno fyzickej osoby (ďalej len „akreditovaná osoba“).

Akreditácia môže znieť na celú sezónu alebo na jednotlivé podujatie. Akreditácia udelená na celú sezónu zaniká 30. apríla kalendárneho roka, akreditácia udelená pre jednotlivé podujatie zaniká po skončení dňa podujatia.

Celosezónna akreditácia sa udeľuje zástupcom celoštátnych a regionálnych printových médií, televízií a rádií. Akreditáciu je možné udeliť  aj zástupcom špecializovaných internetových portálov s celoštátnou pôsobnosťou a významom, ktorých rozsah a čítanosť výraznou mierou prispievajú k propagácii klubu HC Košice a slovenského ľadového hokeja.

Každému médiu sa udeľuje jedna akreditácia, ak nebude preukázaná opodstatnená požiadavka pre ďalšie akreditácie (ďalší redaktori, kameramani, fotografi). 

HC Košice má právo obmedziť vydanie akreditácií z kapacitných dôvodov.  To platí najmä pre jednorázové akreditácie, pri ktorých sa uprednostňujú zástupcovia veľkých celoštátnych médií a členovia redakcií oficiálnych internetových stránok klubov súperov. 

Akreditácie nie sú udeľované amatérskym alebo hobby redaktorom a fotografom, ani zástupcom amatérskych internetových portálov.

O udelenie akreditácie možno požiadať iba vyplnením akreditačného formulára na webovej stránke www.hckosice.sk.  Žiadosť o udelenie jednorázovej akreditácie musí byť odoslaná najneskôr 24 hodín pred začiatkom stretnutia. Akreditácie sa nevybavujú ani neudeľujú v deň podujatia (hokejového stretnutia), teda ani pred a počas podujatia.

V mene klubu HC Košice udeľuje akreditáciu výkonný manažér HC Košice na základe zaslanej žiadosti e-mailom na adresu pr@hckosice.sk 

Akreditácia je neprenosná a jej zneužitie (poskytnutím preukazu inej osobe bez schválenia výkonným manažérom) má za následok jej odobratie.

Klub si vyhradzuje právo neudeliť alebo odobrať už udelenú akreditáciu.  Neudelenie akreditácie sa nezdôvodňuje. Odobratie akreditácie sa zdôvodní, ak o to dotknutá osoba písomne požiada (email: pr@hckosice.sk). Dôvodom pre odobratie akreditácie môže byť najmä porušenie povinností vyplývajúcich z udelenej akreditácie alebo nevyužívanie práv vyplývajúcich  z udelenej akreditácie. 

Práva a povinosti akreditovaných osôb

Na podujatiach poriadaných HC Košice (najmä pred a počas hokejových zápasov) akreditácia oprávňuje akreditovanú osobu k vstupu do Steel arény a v Steel aréne k vstupu do vyhradených priestorov, ktorými sú najmä PRESS CENTRUM (vyhradená miestnosť), MIX ZÓNA (priestor pred šatňami mužstviev) a určené miesto v hľadisku alebo pri ľadovej ploche. 

Pohyb pred a vo vnútri uvedených priestorov je časovo vymedzený.  Do Steel arény je možné vstúpiť hodinu pred oficiálnym začiatkom podujatia a Steel arénu je potrebné opustiť do 90 min. po skončení podujatia (MIX ZÓNU do 45 min.).

Akreditované osoby sú v bezprostrednej blízkosti Steel arény,  pri vstupovaní do Steel arény určeným vchodom a  počas celého pobytu v Steel aréne povinné riadiť sa pokynmi organizátorov a rešpektovať všetky prípadné obmedzenia.

Akreditované osoby sú pri vstupovaní do Steel arény určeným vchodom a  počas celého pobytu v Steel aréne povinné preukazovať sa a nosiť platný akreditačný preukaz na viditeľnom mieste (napríklad na šnúrke) a strpieť kedykoľvek kontrolu tohto preukazu oprávnenou osobou. 
PR manažér HC Košice, bezpečnostný manažér a usporiadatelia označení príslušnými vestami usporiadateľov sú osobami oprávnenými 
- kontrolovať držanie a platnosť akreditačných preukazov, 
- požadovať dobrovoľné preukazovanie totožnosti osôb, ktoré sa nimi preukazujú, 
- kontrolovať oprávnenosť pohybu akreditovaných osôb na konkrétnych miestach. 
Odmietnutie vykonania uvedenej kontroly je dôvodom pre vykázanie dotknutej osoby zo Steel arény a odobratie akreditácie.

Akreditovaná osoba je oprávnená pracovať v priestoroch press centra a uskutočňovať  rozhovory s hráčmi, trénermi a zástupcami klubov v priestoroch a v čase na to určených (press centrum, mix zóna).

V prípade porušenia akreditačných podmienok si klub vyhradzuje právo akreditáciu kedykoľvek odobrať.

Prevzatím akreditačného preukazu (celosezónneho alebo jednorázového) deklaruje akreditovaná osoba výslovný súhlas so všetkými tu uvedenými pravidlami.

Žiadosť o akreditáciu

Žiadosť o akreditáciu zašlite, prosím, formou e-mailu na adresu pr@hckosice.sk . Výsledok posúdenia vašej žiadosti vám zašleme e-mailom v čo najkratšom termíne. 

Údaje potrebné pre akreditáciu:

  • Meno a priezvisko
  • E-mailová adresa
  • Telefónne číslo
  • Redakcia - názov média
  • Vydavateľ
  • Sídlo
  • Šéfredaktor / zodpovedný zástupca
  • Telefonický kontakt na šéfredaktora / zodpovedného zástupcu