Predaj na splátky

splatky

Kúpa permanentky na splátky bude možná len v týždni od 4. do 8. júna a výlučne v pokladni Steel arény!

Akontácia vo výške 10 % je splatná priamo v pokladni pri prevzatí permanentky. Doba splácania je 6 mesiacov (6 splátok). 

Pri kúpe permanentiek vám personál pokladne vypočíta akontáciu a splátky podľa  zvolenej permanentky. 

Na akékoľvek otázky týkajúce sa splátkového predaja vám radi odpovedia pracovníci spoločnosti Quatro na infolinke 0850 123 440. Užitočné informácie nájdete aj na webstránke www.quatro.sk

 

Čo musíte spĺňať?

Fyzická osoba – podnikateľ

- Vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, 

- občan SR s trvalým pobytom na území SR (na základe individuálneho posúdenia CFH), 

- cudzí štátny príslušník s trvalým pobytom na území SR a adresou na doručovanie pošty v SR s trvale zabezpečeným preukázateľným príjmom.

 

Zamestnanec

- Nesmie byť v skúšobnej ani výpovednej lehote,

- doba zamestnania: na dobu neurčitú alebo na dobu určitú.

 

Dôchodca

- Starobný, výsluhový (vojaci, policajti...), 

- invalidný dôchodca.

 

Živnostník

- SZČO alebo fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského oprávnenia, slobodné povolania,

- doba podnikania min. 6 mesiacov.

 

Čo k tomu potrebujete?

- 10 % z ceny permanentky ako akontáciu splatnú priamo na mieste.

 

Zamestnaný občan        

- Platný občiansky preukaz, prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo karta poistenca),

- preverenie príjmu v Sociálnej poisťovni  ALEBO potvrdenie zamestnávateľa o príjme na tlačive CFH ALEBO kópia aktuálneho výpisu z účtu, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ ALEBO výplatné pásky za posledné 2 mesiace.

 

Fyzická osoba – podnikateľ

- Platný občiansky preukaz (ID), prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas alebo karta poistenca),

- potvrdenie o podaní daňového priznania – kladné a z daňového priznania strany 1, 3 a 8 vlastnoručne podpísané klientom.

 

Dôchodca (poberajúci starobný alebo výsluhový dôchodok - vojaci, policajti, ...)

- Platný občiansky preukaz, prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo karta poistenca alebo služobný preukaz policajta / vojaka z povolania),

- výsluhový dôchodok - rozhodnutie (výmer) o priznaní alebo zvýšení alebo znížení dôchodku ALEBO kópia aktuálneho výpisu z účtu, s uvedenou výškou príjmu a jeho odosielateľa,

- starobný dôchodok  - overenie príjmu v Sociálnej poisťovni , v prípade neoverenia je potrebné doložiť výmer.